ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η δομή της Εταιρίας  εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργικές και ενδοεπιχειρησιακές της ανάγκες.